Lars Svane`s Homepage

creole.jpg (102289 bytes)

Genealogisk hjemmeside                              Link til maritim hjemmeside

                                                                         (under konstruktion)


Indholdsfortegnelse

                                                                                                                    Opdateret primo 2012 incl. anetavle

Lidt om min forskning

Jeg er har beskæftiget mig med slægtsforskning i ca. 20 år. Jeg har været så heldig at familien tidligere har interesseret sig lidt for dette spændende emne, og der var således en del materiale der var tilgængelig i mere eller mindre struktureret form. Dette gav mulighed for en god start. Gamle fødselsdagsbøger som var almindelig ved århundredeskiftet blev genfundet, såvel som en mængde gamle dokumenter som søfartsbøger, breve, flere testamenter hvoraf et meget gammelt og ikke mindst fotos hvor mange af dem heldigvis er påført med navne på de enkelte personer. Der var derfor rigeligt med materiale til at gå i gang med.

Familien har været aktive i lokalsamfundet og det har derfor også været mulig at finde oplysninger og beskrivelser af dem i lokalhistoriske beskrivelser og biografier.

Gennemgang af materialet har givet mig mulighed for at kontakte familiemedlemmer langt ude i periferien, herunder personer jeg aldrig før havde hørt om. Det var spændende at ringe eller skrive, og hver gang var der en interesse for at bidrage med oplysninger og nye navne og adresser jeg kunne kontakte. Ikke en eneste gang er jeg blevet afvist. Jeg tolker det således at folk i almindelighed er meget interesseret i deres rødder - ikke underligt at der er et pres på arkiverne rundt i landet.

Arkiverne udvide løbende deres materiale i digital form og nu kan vi søge i en lang række af kirkebøger. Mange slægtsforskere bidrager til digitalisering af eks. folketællinger og nu også politiet registrering af borgere i det gamle København. Man skal da ikke glemme at materiale som retsprotokoller, skifteretsdokumenter og lægdsrulleinformationer samt ikke mindst lister og tegninger af de gamle matrikelkort stadig kun findes på arkiverne.

Jeg er ud af en sømands- og skibsbyggerslægt som stammer fra Marstal. Det gælder for begge forældres vedkommende.

Jeg forsker i hele efterslægten og forsøger at skrive lidt om hver enkel person. En opremsning af personer med de helt rå data finder jeg mindre interessant. Kan biografien krydres med fotos, anekdoter, selv om de kan være subjektive, samt andre historiske fakta, vil det give et mere fyldigt og nuanceret billede af det enkelte familiemedlem.

Det endelige mål er naturligvis at fremstille en slægtsbog med indscannede billeder, samt en biografi for hver enkel person i det omfang materialet rækker.

Som slægtsforskningsprogram anvender jeg Brothers Keeper som jeg har anvendt fra de tidlige dos versioner. Valget af slægtsforskningsprogram er et spørgsmål om temperament og holdning. Udvalget af programmer er stort og de seneste programversioner indeholder nu så mange muligheder at nok de færreste anvender alle features.

Hvilket slægtsforskningsprogram man skal vælge er nok mere en trossag. Men vælg et program hvor der ydes support det er vigtigt. Jeg har gennem mange år anvendt Brothers Keeper som ligger i fuld dansk version og bliver løbende opdateret via nettet; det fungerer.

Jo mere man kender til et program og dets muligheder og begrænsninger, jo mere glæde vil man få af det.

Om jeg når min drøm med at samle det hele til en bog om Svane slægten ved jeg ikke, drømme er jo rare at have.

 

Den store Svanefamilie

Et medlem af den store Svanefamilie/r Anthony Svane mener alle Svaner er indbyrdes forbundne se: http://aner.svaner.com Læs mere om hans spændende forskning.

Jeg skal medgive at jeg ikke er helt afvisende for at der er et sammenhæng af de gamle Svaner, idet at min ældste ane Abraham Nielsen Svane egenhændigt ansøgte kongen om approbering af hans sidste embede. og at dokumentet er skrevet af ham selv. Tidspunktet taget i betragtning, ville det kun kunne lade sig gøre såfremt Abraham havde fået en uddannelse. At han desuden har bygget orgler og befundet sig i kirkelige kredse, bestyrker kun formodningen om at han stammer fra den kreds hvor den berømte ærkebiskop Hans Svane havde en meget stor indflydelse på kongen og dermed hele det danske samfund.

Jeg i Wibergs Præstehistorie led efter præster med eks. navnet Niels Svane for måske finde en gren der ledte mig yderligere mod målet. 

Jeg har dog valgt at finde dokumentation for anernes indbyrdes forbindelse inden de indarbejdes i slægtstræet.

Tilbage til toppen

 

Slægtsnavne af særlig interesse:

Svane, Svanning, Bager, Pofler, Paufler, Kümmel

Der findes flere slægter med navnet Svane. Jeg har derfor også beskæftiget mig en del med Svane - Svanning slægten hvorfra den berømte ærkebiskop Hans Svane stammer.

Dette er gjort for at se om der var anesammenfald, idet min ældste ane Abraham Nielsen Svane i lige linje var gift to gange. Jeg stammer fra hans 1.ægteskab. I andet ægteskab efterlod han sig 1 søn og 2 døtre. Disse personers navne kendes, men ikke deres efterslægt!

Bager navnet stammer fra kendt skibsbyggerslægt i Marstal.

Pofler slægten er fra den gamle maler Pofler i Marstal. Slægten stammer fra Aalborg og hed oprindelig Paufler.

Kümmel slægten kommer fra København men hvor?

Navnene Paufler og Kümmel er tyske.

 

Efterlysninger:

Abraham Nielsen Svane var en kendt orgelbygger født i Slagelse midt 1600. Har bygget kirkeorgler i Danmark og Skåne. Endte sine gamle dage som organist i Sct. Knuds Kirke i Odense hvor han døde i 1722. Begravet i Svendborg 3. juli 1722.

Abraham blev i 2. ægteskab gift med Maria Petersdatter den 30. oktober 1693 i Sct. Mikkels i Slagelse.

De får 2 døtre: Christiane Abramsdatter og Anne Sophia Abrahamsdatter samt 1 søn Johannes Frederik Abrahamsen Svane.

Hvem kender noget til disse tre personer samt faderen Abraham?

 

Geografiske arbejdsområder af særlig interesse:

Ærø herunder specielt Marstal og Rise sogne.

Drejø

Rudkøbing år 1700 til 1800

Odense i starten af år 1700 primært omkring Sct. Knuds Kirke

Slagelse midt år 1600

 

Mine Aner

Anetavler er sat i GedPage format.

Navne A-N

Navne O-Å Efternavne

Kommentarer: Af hensyn til nulevende personer er alle data udeladt med en begrænsning på 100 år fra dato. Noter og henvisninger er ikke medtaget.

Anetavlerne indeholder flere Ærø slægter.

 

Tilbage til toppen

Folketællinger til download

Her kan du downloade folketællinger fra Marstal Landsogn og Marstal By på Ærø fra årene:

1803 - 1880 - 1890

Tællingerne er indtastede af undertegnede på baggrund af udlånt materiale fra DDA hvortil kopier er tilgået og dermed søgbar på Internettet.

Alle indtastninger mærket * er korrekturlæste. Når nye korrekturlæsninger ligger klar vil de blive uploaded.

Tællingerne er også tilgængelige på Søfartsmuseet i Marstal dog ikke til direkte download.

Filerne er pakkede som zippede tekstfiler og kan importeres i eksempelvis Exel regneark.

Marstal Landsognet Marstal By Tranderup Søby Rise Ærøskøbing Bregninge
FT1803* FT1803* FT1880*
FT1880* FT1880*
FT1890* FT1890*

 

Korrekturlæsere der venligt har udført korrekturlæsning af mine indtastninger:

1803 Marstal By samt Landsogn: Svend Erik Christiansen

1880 samt 1890 Marstal By: Anna Riis

1890 Marstal Landsogn; 1880 sognene Tranderup, Søby, Rise, Ærøskøbing: Kurt Andersen

Følgende tællinger fra Ærø er under indtastning: 1890 Tranderup, 1890 Søby, 1890 Rise, 1890 Ærøskøbing.

Disse vil blive uploaded efterhånden som de bliver færdige.

Kommentarer til FT generelt.

Bemærk at penneførerne af de enkelte folketællinger ikke alle har været lige omhyggelige med deres registreringer. Dette betyder, at der ved nogle af tællingerne ikke er anført familiestatus på eksempelvis børn, selv om det er indlysende at det forholder sig sådan. Nogle penneførere har udfyldt samtlige felter, hvor andre kun ganske få. Flere pennefører har en meget gnidret skrift eller en tendens til udformning af bogstaver der er meget personlige og ofte ligger langt fra de eksempler vi i dag kan se på den gotiske skrivestil gennem de forskellige tidsperioder.

Da transkribtionen skal være så kildetro som muligt, er disse åbenbare mangler ført med over i de indtastede tællinger med en kommentar i bemærkningsfeltet.

Ved FT i Marstal by er der angivet hus no. som mere er relateret til matrikelnumre.

Vær også opmærksom på at stavningen af navne ikke altid er i overensstemmelse med fakta. Jeg har således flere steder fundet uoverensstemmelse mellem kirkebog og folketællingerne.

Eksempel kan være: Kathrine / Cathrine

Især i FT1890 Marstal By er der næsten generelt anvendt forkortning af mellemnavne i form af forbogstaver, men ikke alle forbogstaver på mellemnavne er medtaget.

En interessant ting ved 1890 er at børn under 1 år også er anført med fødselsdato.

Arealstørrelser

På Ærø er den gamle bondejord opdelt i Bol, Kod og husmandslodder

Ejere af Bol benævnes Bolsmænd, Halvbolsmænd, Trefjedringsbolsmænd o.s.v.

Kod er mindre areal og ejeren benævntes Kodner

Bol havde forskellige størrelser og afhængig af stedet:

Lokation Bol Husmandslod
Marstal 1-2 Tdr. land  
Guds Gaves Lehn 2-3 Tdr. land 1 Tdr. land
Graasten Amt 3-6 Tdr. land 2 Tdr. land
Søbygaard Lehn 1-2 Tdr. land  

Oplysninger i.f. Hüberts "Beskrivelse over Ærø" 1837

Kommentarer specielt knyttet til FT1803

Ærø var på dette tidspunkt under hertugdømmerne, hvilket betyder at alle oplysninger og kommentarer er udfærdiget på tysk da dette var retssprog. Dette har ikke gjort transkriptionen lettere.

 

Praktiske oplysninger vedrørende Folketællinger på Ærø m.v. kan ses på følgende side Virgo Danish Parish Register - Source Info Page hvor Lotte Brændegaard Hvid har indlagt mange nyttige tips.

 

Tilbage til toppen

Søfartsmuseet i Marstal

Et museum der er helt enestående af sin art. Museet huser samtidig egnsarkivet hvor der er alle muligheder for at få oplysninger om personer med tilknytning til Ærø. Ud over dette er der en omfattende samling af dokumenter og beskrivelser på virksomheder som eksempelvis skibsbygning, mæglervirksomhed og assurance og søfart. Yderligere er der en større samling af søfartsbøger, skibs- og bemandingslister og et omfattende billedmateriale af huse, skibe og personer. Dette blot for at nævne noget af det meget righoldige udvalg.

Det er således et sandt paradis for forskere.

Jeg skylder samtidig en stor tak til Museet og dets engagerede medarbejdere for den utrolige hjælpsomhed og tillid der er blevet vist mig.

Jeg prøver at tilbagebetale i form af at forsyne arkivet med indtastede Folketællinger, slægtstavler m.v.

Her de sidste år har jeg renskrevet, indscannet med OCR program. Der er korrekturlæst en hel del beretninger. Disse ligger i Wordformat og kan læses på museet. Det er beretninger af mange slags. Det er beretninger der er nedskrevet af søfolk som de husker deres oplevelser. Nogle beretninger har været nødvendigt at redigere så læsbarheden bliver god så også læsere den den store sejlskibserfaring godt kan følge med. Andre beretninger et skrevet minutiøst og er mere en dagbog. Og andre har en meget veludviklet fortællekunst der fanger læseren fra 1. kapitel.

Der ligger mange beretninger fra søfolkenes barske oplevelser under 2. verdenskrig.

Henvend dig til museet og hør hvad der er tilgængelig. Det kunne måske være at din gamle oldefars erindringer står på hylden og venter på dig.

 

Ærøs historie

Følgende side indeholder træk af Ærøs historie og er værd at læse http://www.aeroe.dk/historie/default.htmlLinks til interessante sider med relation til slægtsforskning og lign.

http://marstallere.dk/ Har du aner der stammer fra Marstal er dette link helt uundværlig. Her er mange bidragsydere hvor også undertegnede bidrager. Flemming Boye er projektleder og WEB master.

http://www.virgo-fyn.dk/html/lo_kirke1.html Er du især interesseret i forskning i det sydfynske har Lotte Brændegaard Hvid en stor samling af kirkebøger, folketællinger m.m. 

http://www.musikhistoriskmuseum.dk/reg/oorgelbyggere_reg_ramme.htm Her findes fortegnelse over orgelbyggere i Danmark og her er mine to forfædre og deres aktiviteter omtalt.

 

Links til interessante sider med relation søfart

http://www.marstal-maritime-museum.dk. Link til Marstal Søfartsmuseum og lokalarkiv.

http://www.søfartshistorie.dk Link oversigt over søfartshistorier, artikler om sejlskibe og Danmarks bedste oversigt over Maritime Museer.

 

Andre interesser

Søfartshistorie

Da jeg er ud af en familie hvor søfart har spillet en meget dominerende rolle, er det vel kun naturligt at søfartshistorie, og især sejlskibshistorie, har den helt store interesse. Jeg har således et righoldigt udvalg af litteratur om emnet med hovedvægt på skibsfarten i det sydfynske.

Mere herom på egen hjemmeside

Egnshistorie

Den lokale egnshistorie omkring Ærø har også min store interesse, også her har jeg en del litteratur om netop denne pragtfulde ø.

Har du kommentarer, rettelser eller andet du har på hjerte så send mig en mail.

Kontakt

E-post-adresse : svanelars@gmail.com

 

Tilbage til toppen

Senest opdateret
22 jan 2012